Regulamin

www.carobeauty.pl

Sklep Internetowy www.carobeauty.pl dba o prawa konsumenta.

Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o

Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla

konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są

nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach

Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie

mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów

przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa,

a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść

konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień

niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają

te przepisy i należy je stosować.

Sklep internetowy działający pod adresem www.carobeauty.pl

prowadzony jest przez Ewa Wolak prowadzącą działalność

gospodarczą pod firmą Studio Urody Caro-Beauty

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej Rzeczy Pospolitej Polskiej prowadzonej przez

ministra właściwego do spraw gospodarki posiadającą adres

ul.Kazimierza Wielkiego 20

adres poczty elektronicznej caro-beauty@wp.pl

numer telefonu : 784 376 279

NIP 868-31-16

REGON: 850473950

Słowniczek

REGULAMIN - niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie

art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu,

powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed

zawarciem umowy

SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod

adresem internetowym: www.caro-beauty.pl

DNI ROBOCZE  - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

TOWAR – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA - czas, w jakim Sklep skompletuje

zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez

Klienta formę dostawy;

KLIENT - 1.osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności

prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność

do czynności prawnych; 2. osoba prawna albo 3. jednostka

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa

przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć

Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

KONSUMENT - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;

KONSULTANT - osoba obsługująca Klienta w Biurze Obsługi Klienta,

porozumiewająca się z konsumentem telefonicznie lub za

pośrednictwem poczty elektronicznej

KONTO KLIENTA  - usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną

nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w

systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są

dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez

niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

FORMULARZ REJESTRACJI - formularz dostępny w Sklepie

Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA - Usługa Elektroniczna, interaktywny

formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie

Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do

elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży,

w tym sposobu dostawy i płatności.

PRZELEW TRADYCYJNY  - płatność wykonywana przez Klienta w

banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

PRZELEW ELEKTRONICZNY  - płatność wykonywana przez Klienta z

konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;

KODEKS CYWILNY  - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r.

poz.121 z zm.);

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA - Ustawa o prawach

konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);

USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ -

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002

(Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

USŁUGA (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą

elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za

pośrednictwem Sklepu;

USŁUGODAWCA  – Ewa Wolak prowadzącą działalność gospodarczą

pod firmą Studio Urody Caro- Beauty wpisaną do

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczy

Pospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw

gospodarki posiadającą adres ul. Kazimierza Wielkiego 20 , 32-700 Bochnia,

adres poczty elektronicznej : caro-beauty@wp.pl i numer telefonu : 784-376-279

NIP 868-31-16

REGON: 850473950

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia

Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do

zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu

Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących

przedmiotem Umowy sprzedaży.

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci

Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na

stronie www.carobeauty.pl

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez strony

internetowe www.carobeauty.pl , 7 dni w tygodniu i 24

godziny na dobę. 

3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem

Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu,

konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej. 

4. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy

w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do

Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży

zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Każda płatność

zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej

przy odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez

Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji,

przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego

przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta specyfikację

dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta

adres e-mail. Specyfikacja o której mowa w zdaniu poprzednim,

nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie

wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc

oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej,

niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności towarów

u dostawców Sklepu.

5. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:

a. wyboru zamawianych towarów lub usług,

b. wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych oraz adresu

c. wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie.

6. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia

następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail

do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcie zamówienia do

realizacji, uzupełnionej o treść aktualnego regulaminu Sklepu. Z tą

chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a

Klientem za zawartą. Do przesyłki zawierającej towar dołączona

jest paragon a na życzenie Klienta faktura Vat. W przypadku

braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym

fakcie Klienta najpóźniej w terminie 21 dni od dnia otrzymania

przez Klienta specyfikacji wskazanej w pkt 4 powyżej.

Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez

Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez

Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep

zwróci wpłacone pieniądze.

7. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o

którym mowa w pkt 4 powyżej, Klient jest informowany o stanie

zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient

ma następujące możliwości:

a. częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości

dostawy powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie

dostępnych towarów;

b. anulowanie całości zamówienia;

Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem - Sklep

zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII Zwrot

należności Klientom.

8. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w

terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone

zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez

wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest

ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje

według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się

zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u

jego dostawców.


IV . Zmiany w zamówieniach.

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do

momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Aktualny status

zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta w

zakładce "historia zamówień". Wprowadzanie zmian możliwe jest

poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta telefonicznie.

2. Zmiany zlecane telefonicznie, będą wprowadzane wyłącznie po

zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta. Modyfikacje

dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające

polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez

formularz kontaktu na stronach Pomocy po uprzednim

zalogowaniu się na konto Klienta.

V. Ceny towarów.

a. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie

internetowej Sklepu:

1. podawane są w złotych polskich,

2. zawierają podatek VAT

b. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji

promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami.

Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w

zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany,

warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

c. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin

promocji nie stanowi inaczej.

d. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów

proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się

w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy

dostępna jest na stronach Pomocy w sekcji "dostawa" Koszty

VI. Czas realizacji zamówienia.

a. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Unii Europejskiej.

b. Czas dostawy produktu, który upływa od złożenia zamówienia przez Klienta do

momentu przekazania zamówienia ze Sklepu do przewoźnika

realizującego dostawę liczony jest w Dniach Roboczych.

Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane

po skompletowaniu dostępnych towarów zamówienia.

Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta

w zakładce "historia zamówień". Termin skompletowania paczki

określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie

realizacji. Aktualna tabela zawierająca informacje o czasie

dostawy dostępna jest na stronach Pomocy w sekcji

"dostawa" Koszty dostawy.

VII. Formy płatności.


1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym

Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów

Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść

w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy

wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: 

a. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

b. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy ( w tym przypadku realizacja zamówienia 

rozpoczęta zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy). 

c. Przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu

(w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu

przez Sprzedawcę informacji z systemu PayPro o dokonaniu płatności przez Klienta);

Termin płatności:

1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze

osobistym, płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania

płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy

Sprzedaży.

2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy

odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy

odbiorze przesyłki.

VIII.  REKLAMACJA PRODUKTU (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY

ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

a. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta,

jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są

określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w

szczególności w Kodeksie Cywilnym.

b. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z

tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie

Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacja towaru”.

c. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład: pisemnie

na adres: Kazimierza Wielkiego 20, 32-700 Bochnia

NIP 868-31-16

REGON: 850473950

lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na

adres: caro-beauty@wp.pl

d. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i

okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności

rodzaju i daty wystąpienia wady 2. żądania sposobu doprowadzenia

Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o

obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz 3. danych

kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy

rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu

poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność

reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

e. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie

później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak

ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że

Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

f. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do

reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z

rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient

zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na

koszt Sprzedawcy na adres ul. Kazimierza Wielkiego 20 , 32-700 Bochnia. 

Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa Regulaminu w

podpunkcie (f) nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się

Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa Regulaminu w

podpunkcie (e) oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy

demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu

po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym

mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

IX. Prawo odstąpienia od umowy.

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni

kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez

ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8

Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia

przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może

zostać złożone na przykład:

8.1.1. pisemnie na adres Sprzedawcy 

8.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na

adres: caro-beauty@wp.pl

8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

8.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt,

będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa

Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub

wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku

umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane

osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego

Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu

Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego

z Produktów;

8.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę

uważa się za niezawartą.

8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie

14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o

odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane

przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem

dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu

dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w

Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy

użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument,

chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który

nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie

zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może

wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do

chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez

konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które

zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie

14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić

Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez

Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam

odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu

przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres

Kazimierza Wielkiego 20, 32-700 Bochnia

NIP 868-31-16

REGON: 850473950

8.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości

Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający

poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania

8.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od

umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

8.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż

najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym,

Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi

poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8.8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na

wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu

do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia

od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za

świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty

oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z

uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli

cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty

jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje

konsumentowi w odniesieniu do umów:

8.9.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę

za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed

rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez

Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub

wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi

Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem

terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia

jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji

konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych

potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający

szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5)

w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w

zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie

można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów

higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w

której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze

względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi

rzeczami; (7) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do

niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli

Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania

konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne

niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od

umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług

lub Produktów;

X. Zwrot należności Klientom.

Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach

konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących

Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu,

zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.

Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem elektronicznym zwrot

należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność

(zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty). W

przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze

niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego

nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy

użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi na konto Klienta

albo W przypadku odstąpienia od umowy poprzez wypełnienie

formularza o którym mowa w pkt VII ust.1 w części obejmującej numer

rachunku bankowego. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania

tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu, w przypadku

powzięcia wątpliwości co do tożsamości Klienta.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności

lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez

Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub

błędnego numeru konta

XI. Dane osobowe

Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie

swoich danych osobowych w bazie www.caro-beauty.pl oraz na ich

przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych

przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie

uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi

odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o

ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z

późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowych zgód, jego dane

osobowe będą przetwarzane przez Sklep lub partnerów handlowych

Sklepu w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i

usługach dostępnych w Sklepie.

Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych,

poprawiania ich oraz żądania usunięcia. Ochrona danych osobowych.

Postanowienia końcowe.

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a www.caro-Beauty.pl

Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w

rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez

administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres

e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie

wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze

używanym przez Klienta.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub

innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta

błędnych danych.

Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a

Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z

Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz.

U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają

zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu

Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o

świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2015 roku do

odwołania.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany

Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie

krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na

stronie www.caro-beauty.pl

Zamówienia złożone przed datą wejścia

w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie

zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.